Stała organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu – co zawiera?

Stała organizacja ruchu jest organizacją docelową, która obowiązuje w danym miejscu na co dzień (z wyłączeniem okresowych robót drogowych). Przed wdrożeniem takiej organizacji konieczne jest wykonanie i zatwierdzenie jej planu. W poniższym artykule opisujemy integralne elementy SOR.

Projekt SOR – składowe

Stała organizacja ruchu zawiera takie elementy jak:

 • Zakres opracowania – określony jest tutaj rodzaj oznakowania i miejsce jego wykonania.
 • Podstawa opracowania – w podstawie projektant wypisuje podstawy prawne oraz uzgodnienia z inwestorem, które pozwalają na wykonanie i późniejsze wdrożenie organizacji ruchu.
 • Charakterystyka drogi i ruchu projekty stałej organizacji ruchu muszą zawierać określenie rodzaju dróg i charakterystykę natężenia ruchu na tych drogach.
 • Termin – określany jest również termin wprowadzenia organizacji, jak również czas jej obowiązywania.
 • Zalecenia – w każdym projekcie pojawiają się uwagi oraz zalecenia dotyczące stałej organizacji ruchu.
 • Mapa – na mapie zaznaczone zostaje docelowe oznakowanie dróg w projektowanym obszarze z zaznaczeniem umiejscowienia znaków.

Docelowa organizacja ruchu jest określana w projekcie, który może mieć nawet kilkadziesiąt stron. projektu organizacji ruchu drogowego nie można wykonać samodzielnie. Konieczne jest, by wykonał go projektant, który ma odpowiednie uprawnienia.

Zarządcy drogi często korzystają w takich przypadkach z usług zewnętrznych projektantów, którzy są wyspecjalizowani w tego typu pracach. Celem jest tutaj zawsze stworzenie takiej organizacji ruchu, by była ona zgodna z zasadami bezpieczeństwa, jednoznaczna, a także by ułatwiała ruch i nie powodowała jego tamowania. Projekt stałej organizacji ruchu musi być dokładny, tak żeby firma, która zajmie się jego wdrażaniem, wiedziała dokładnie, jaki zakres prac ma wykonać.

Projekt należy oczywiście także zatwierdzić i dopiero po zatwierdzeniu można przystąpić do prac polegających na montażu oznakowania pionowego i poziomego oraz ewentualnej sygnalizacji świetlnej.

Projekt organizacji ruchu - szczegółowe składowe

Projekt stałej organizacji ruchu zawiera następujące elementy:

 • Dane ogólne, takie jak: informacje o zamawiającym i użytkowniku/inwestorze, podstawę opracowania, zakres i przedmiot opracowania.
 • Analiza stanu istniejącego, to jest: opis ogólny, informacje ogólne o układzie drogowym, informacje o ruchu pojazdów osobowych, informacje o ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych oraz ruchu autobusów i przystankach autobusowych, informacje o ruchu pieszych i rowerów.
 • Szczegółowe informacje o aktualnym stanie oznakowania pionowego wraz z zaleceniami.
 • Szczegółowe informacje o aktualnym stanie oznakowania poziomego wraz z zaleceniami.
 • Wyszczególnienie wad istniejącej organizacji ruchu wykonane na podstawie obserwacji własnych i informacji od od zarządcy infrastruktury drogowej oraz ewentualnie od podmiotów działających w obszarze.
 • Informacje o stanie projektowanym.
 • Wyszczególnienie dotyczące oznakowania pionowego, tj. rozwiązań dotyczących ustawienia, wymiany, bądź likwidacji poszczególnych elementów oznakowania pionowego, wraz z zaleceniami wielkości znaków i typu folii.
 • Wyszczególnienie dotyczące oznakowania poziomego, tj. rozwiązań dotyczących wykonania nowego lub odnowienia istniejącego oznakowania poziomego, określenie technologii wykonania oznakowania poziomego oraz wskazanie czy do wykonania oznakowania niezbędne jest przeprowadzenie remontu nawierzchni.
 • Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
 • Część rysunkowa, która zawiera plan orientacyjny oraz szczegółowy projekt organizacji ruchu wydrukowany w skali 1:500.

Realizacje w zakresie stałej organizacji ruchu

Stała organizacja ruchu Gdańsk ul. Rakoczego Stała organizacja ruchu Gdańsk ul. Rakoczego Stała organizacja ruchu Gdańsk ul. Rakoczego Stała organizacja ruchu Elbląg Stała organizacja ruchu Kartuzy Stała organizacja ruchu Gdańsk ul. Rakoczego Stała organizacja ruchu Gdańsk ul. Rakoczego Stała organizacja ruchu Gdańsk ul. Rakoczego

Ostatnie wpisy

Tagi