Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk

Uszczelnianie pęknięć nawierzchni w Gdańsku

Przedmiotem realizacji była likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni masą zalewową, tj. naprawa szczelin dylatacyjnych w nakładkach asfaltowych na betonie cementowym.

Realizacja polegała na naprawie spękań nawierzchni bitumicznych. W tym celu dokonano uszczelnienia pęknięć poprzez ich poszerzenie do 15 mm i pogłębienie do 25 mm, a następnie zalanie masą zalewową.

Do uszczelniania podłużnych i poprzecznych spękań oraz niezwiązanych spoin roboczych w warstwach ścieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, należy stosować zalewy asfaltowe posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania spękań i szczelin, niską spływność w temperaturze +60 stopni C, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach.

Spękanie nawierzchni to utrata ciągłości warstwy ścieralnej wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny roboczej) lub wystąpienia w nawierzchni naprężeń rozciągających większych od jej granicznej wytrzymałości na rozciąganie. Spękanie nawierzchni dzielimy na spękania termiczne czyli utratę ciągłości warstwy ścieralnej spowodowane skurczem termicznym mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy ścieralnej) oraz spękania odbite czyli przeniesienie - przeniknięcie do warstw powierzchniowych pęknięć, które wystąpiły wcześniej w podbudowie wykonanej z materiałów mineralnych, związanych spoiwami hydraulicznymi.


Naprawa nawierzchni betonowych

Naprawa nawierzchni betonowych poprzez uszczelnienie spękań to sposób naprawy nawierzchni polegający na przywróceniu szczelności warstwy ścieralnej wzdłuż linii utworzonej przez pęknięcie, a także na utwierdzeniu ziarn kruszywa znajdujących się przy jego brzegach (krawędziach i ściankach).
Zalewa asfaltowa to specjalny materiał asfaltowy stosowany najczęściej na gorąco, do uszczelniania pęknięć i wypełniania wyciętych szczelin, który po wypełnieniu zachowuje pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najniższych temperaturach osiąganych przez nawierzchnię bitumiczną w okresie zimowym.

Metodą uszczelnienia spękań było uszczelnianie pasmowe, polegające na wypełnianiu gorącą zalewą przestrzeni między oczyszczonymi, podgrzanymi i nadtopionymi lancą gorącego powietrza, ściankami pęknięcia, z jednoczesnym uformowaniem nad pęknięciem paska zalewy o grubości około 1,5 mm i szerokości zależnej od stopnia degradacji nawierzchni przy pęknięciu. Przy niespękanych krawędziach warstwy ścieralnej obok pęknięcia, wystarczyło uformowanie pasma zalewy o szerokości od 60 do 70 mm, przy większym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokół pęknięcia należało wyfrezować uszkodzone fragmenty nawierzchni i odbudować warstwę nową mieszanką mineralno-asfaltową. Po uformowaniu paska gorącej zalewy należało posypać go materiałem suchym, czystym drobnoziarnistym piaskiem łamanym lub mieszanką drobną granulowaną o uziarnieniu od 1 do 2 mm.

Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk Uszczelnienie pęknięć nawierzchni Gdańsk

Ostatnie wpisy

Tagi